พ.ต.อ.อานุภาพ ชัยศิริ
ผกก.สภ.บ่อหลวง

: สภ.บ่อหลวง

เกี่ยวกับหน่วยงาน - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน

สภาพทางภูมิศาสตร์           จังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่บริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ระหว่างเส้นรุ้งที่ 16 องศาเหนือเส้นแวงที่ 99 องศาตะวันออก อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 310 เมตร ห่างจากกรุงเทพมหานครเดินทางโดยทางรถไฟ ประมาณ 750 กิโลเมตร และโดยรถยนต์ประมาณ 720 กิโลเมตร
มีอาณาเขต

           ทิศเหนือ              ติดกับรัฐเซียงตุงของสาธารณรัฐสังคมนิยมเมียนม่าร์ ตลอดแนวยาว 227 กม.
           ทิศใต้                 ติดกับจังหวัดลำพูน และจังหวัดตาก
           ทิศตะวันตก          ติดกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน
           ทิศตะวันออก        ติดกับจังหวัดเชียงราย จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน

           มีพื้นที่ประมาณ 20,107.057 ตารางกิโลเมตร มีอากาศเย็นเกือบตลอดปี มีประชากรทั้งสิ้น 1,591,955 คน (ไม่นับประชากรแฝง) แยกเป็นชาย 785,875 คน หญิง 806,080 คน ความหนาแน่นเฉลี่ย 79 คน ต่อตารางกิโลเมตร  มีชุมชนบนพื้นที่สูงในจังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่กระจายทั่วไป รวม 1,072 กลุ่มบ้าน 32,742 หลังคาเรือน ประชากร 190,795 คน ได้รับสัญชาติไทยแล้ว จำนวน 152,139 คน ยังไม่ได้รับสัญชาติไทย 38,656 คน ซึ่งส่วนไม่ได้รับสัญชาติส่วนใหญ่ เพราะมีพฤติการณ์เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ แบ่งเขตการปกครองเป็น 22 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ 204 ตำบล 1,950 หมู่บ้าน 1 เทศบาลนคร 28 เทศบาลตำบล 184 องค์การบริหารส่วนตำบล และ 7 สภาตำบล

หมู่ 4 ถนนเชียงใหม่-แม่สะเรียง ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์ : 053-211666   โทรสาร : 053-229033
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

^Top