พ.ต.อ.อานุภาพ ชัยศิริ
ผกก.สภ.บ่อหลวง

: สภ.บ่อหลวง

 หน่วยงานภายใน - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ - ข้อมูล Police ITA

ข้อมูล Police ITA

 

 1.ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง อัตรากำลัง และข้อมูลผู้บริหาร

 
ลำดับ
รายละเอียด
1.

O2 อำนาจหน้าที่และพื้นที่ที่รับผิดชอบ

 

O3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 
ลำดับ
รายละเอียด
1.
2.
พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ.2565
3.
พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมาณ พ.ศ.2565
4.
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2565
5.
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
6.
7.
ประมวลกฎหมายยาเสพติด ๒๕๖๔
8.
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
9.
ประมวลกฎหมายอาญา
10.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร พุทธศักราช ๒๕๖๐
11.
12.
พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565
13.
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
14.
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
15.
16.
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2557-2566
17.
18.
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
19.
การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
20.
21.
การขอใช้สัญญาณไฟวับวาบ เสียงสัญญาณ ไซเรน รถฉุกเฉิน
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

O4 ข้อมูลคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) ของสถานีตำรวจ

 

O5 ข้อมูลการติดต่อและช่องทางการถาม-ตอบ/รับฟังความคิดเห็น

 
ลำดับ
รายละเอียด
1.
2.

O6 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงาน

 
ลำดับ
รายละเอียด
1.
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงาน
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

 2.การบริหารงาน

O7 รายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือน

 
ลำดับ
รายละเอียด
1.
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2.
3.
4.
รายงานผลการปฎิบัติราชการ เดือนตุลาคม 2566 (WORD)
5.
รายงานผลการปฎิบัติราชการ เดือนตุลาคม 2566 (PDF)
6.
7.
8.
รายงานผลการปฎิบัติราชการ เดือนพฤศจิกายน 2566 (WORD)
9.
รายงานผลการปฎิบัติราชการ เดือนพฤศจิกายน 2566 (PDF)
10.
11.
12.
รายงานผลการปฎิบัติราชการ เดือนธันวาคม 2566 (WORD)
13.
รายงานผลการปฎิบัติราชการ เดือนธันวาคม 2566 (PDF)
14.
15.
16.
รายงานผลการปฎิบัติราชการ เดือนมกราคม 2567 (WORD)
17.
รายงานผลการปฎิบัติราชการ เดือนมกราคม 2567 (PDF)
18.
19.
20.
รายงานผลการปฎิบัติราชการ เดือนกุมภาพันธ์ 2567 (WORD)
21.
รายงานผลการปฎิบัติราชการ เดือนกุมภาพันธ์ 2567 (PDF)
22.
23.
24.
รายงานผลการปฎิบัติราชการ เดือนมีนาคม 2567 (WORD)
25.
รายงานผลการปฎิบัติราชการ เดือนมีนาคม 2567 (PDF)

O8 คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่

 

O9 คู่มือการให้บริการประชาชน

 

O10 E–Service

 
ลำดับ
รายละเอียด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

O11 ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ

 
ลำดับ
รายละเอียด
1.
2.
3.
ผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญา 5 กลุ่ม ตามระบบ CRIMES ประจำเดือน มี.ค. 67 (Word)
ผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญา 5 กลุ่ม ตามระบบ CRIMES ประจำเดือน มี.ค. 67 (PDF)
4.
5.
6.
ผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญา 5 กลุ่ม ตามระบบ CRIMES ประจำเดือน ก.พ.67 (Word)
ผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญา 5 กลุ่ม ตามระบบ CRIMES ประจำเดือน ก.พ.67 (PDF)
7.
8.
9.
ผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญา 5 กลุ่ม ตามระบบ CRIMES ประจำเดือน ม.ค.67 (Word)
ผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญา 5 กลุ่ม ตามระบบ CRIMES ประจำเดือน ม.ค.67 (PDF)
10.
11.
12.
ผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญา 5 กลุ่ม ตามระบบ CRIMES ประจำเดือน ธ.ค.66 (Word)
ผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญา 5 กลุ่ม ตามระบบ CRIMES ประจำเดือน ธ.ค.66 (PDF)
13.
14.
15.
ผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญา 5 กลุ่ม ตามระบบ CRIMES ประจำเดือน พ.ย.66 (Word)
ผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญา 5 กลุ่ม ตามระบบ CRIMES ประจำเดือน พ.ย.66 (PDF)
16.
17.
18.
ผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญา 5 กลุ่ม ตามระบบ CRIMES ประจำเดือน ต.ค.66 (Word)
ผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญา 5 กลุ่ม ตามระบบ CRIMES ประจำเดือน ต.ค.66 (PDF)
19.
20.
21.
22.
ผลการดำเนินงานในเชิงสถิติในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ประจำเดือน มี.ค. 67 (EXCEL)
ผลการดำเนินงานในเชิงสถิติในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ประจำเดือน มี.ค. 67 (PDF)
23.
24.
25.
ผลการดำเนินงานในเชิงสถิติในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ประจำเดือน ก.พ. 67 (EXCEL)
ผลการดำเนินงานในเชิงสถิติในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ประจำเดือน ก.พ. 67 (PDF)
26.
27.
28.
ผลการดำเนินงานในเชิงสถิติในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ประจำเดือน ม.ค. 67 (EXCEL)
ผลการดำเนินงานในเชิงสถิติในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ประจำเดือน ม.ค. 67 (PDF)
29.
30.
31.
ผลการดำเนินงานในเชิงสถิติในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ประจำเดือน ธ.ค.66 (EXCEL)
ผลการดำเนินงานในเชิงสถิติในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ประจำเดือน ธ.ค.66 (PDF)
32.
33.
34.
ผลการดำเนินงานในเชิงสถิติในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ประจำเดือน พ.ย.66 (EXCEL)
ผลการดำเนินงานในเชิงสถิติในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ประจำเดือน พ.ย.66 (PDF)
35.
36.
37.
ผลการดำเนินงานในเชิงสถิติในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ประจำเดือน ต.ค.66 (EXCEL)
ผลการดำเนินงานในเชิงสถิติในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ประจำเดือน ต.ค.66 (PDF)

 3.การบริหารเงินงบประมาณ

O12 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

O13 ข้อมูลเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

 

O14 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

 

O15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

 
ลำดับ
รายละเอียด
1.
แผนการใช้จ่าย
2.
แผนการใช้จ่าย
3.
ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาด กพ.67
4.
ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาด กพ.67 (word)
5.
ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาด พย.66
6.
ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาด พย.66 (word)
7.
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.66
8.
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.66 (excel)
9.
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย.66
10.
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย.66 (excel)
11.
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.66
12.
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.66 (excel)
13.
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.67
14.
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.67 (excel)
15.
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ.67
16.
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ.67 (excel)
17.
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค.67
18.
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค.67 (excel)

 4.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O16 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนากำลังพล

 

 5.การส่งเสริมความโปร่งใส

O17 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

 

  6.การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O18 ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy)

 

O19 การมีส่วนร่วมของหัวหน้าสถานีตำรวจ

 

O20 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

 

O21 การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงต่อการรับสินบน

 

O22 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม

 
ลำดับ
รายละเอียด
1.
2.
3.
4.
5.

O23 การจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค การจัดเก็บของกลาง และแนวทางการนำไปปฏิบัติ

 
ลำดับ
รายละเอียด
1.
2.
3.
เดือน ตุลาคม 2566 (PDF)
4.
เดือน ตุลาคม 2566 (WORD)
5.
6.
เดือน พฤศจิกายน 2566 (PDF)
7.
เดือน พฤศจิกายน 2566 (WORD)
8.
9.
เดือน ธันวาคม 2566 (PDF)
10.
เดือน ธันวาคม 2566 (WORD)
11.
12.
เดือน มกราคม 2567 (PDF)
13.
เดือน มกราคม 2567 (WORD)
14.
15.
เดือน กุมภาพันธ์ 2567 (PDF)
16.
เดือน กุมภาพันธ์ 2567 (WORD)
17.
18.
เดือน มีนาคม 2567 (PDF)
19.
เดือน มีนาคม 2567 (WORD)
20.
21.
สถานภาพอาวุธปืน กระสุนปืน เสื้อเกราะอ่อน
22.
ข้อมูลรถ สภ.บ่อหลวง
23.
ครุภัณฑ์สำนักงาน
24.
สภ.บ่อหลวง ข้อมูลอาวุธปืน
25.
คำสั่ง ตรวจปืน ประจำเดือน ต.ค. 66
26.
คำสั่ง ตรวจปืน ประจำเดือน พ.ย. 66
27.
คำสั่ง ตรวจปืน ประจำเดือน ธ.ค. 66
28.
คำสั่ง ตรวจปืน ประจำเดือน ม.ค.67
29.
คำสั่ง ตรวจปืน ประจำเดือน ก.พ. 67
30.
คำสั่ง ตรวจปืน ประจำเดือน มี.ค. 67
31.
คำสั่ง ตรวจปืน ประจำเดือน เม.ย. 67
32.

 7.มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

O24 มาตรการการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 
ลำดับ
รายละเอียด
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

O25 การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

หมู่ 4 ถนนเชียงใหม่-แม่สะเรียง ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ 50240
โทรศัพท์ : 053-211666   โทรสาร : 053-229033
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

^Top